МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

      О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин 
2020-2021-окуу жылына карата "Вектор" бирикмесинин иш планы    

 


Иштелүүчү иштер


Кеңештер
 

Айы
 

Ким аткарат
 


1
 

а)2020-2021-окуу жылында аткарылуучу милдеттер жана өндүрүштүк
 пландарды иштеп чыгуу.
б)Сааттардын бөлүнүшү
в)Стандарттык окуутууга көңүл бөлүп иштеп чыгууI
 


Август
 

Бирикме жетекчиси жана бирикме мүчөлөрү:
Истамова Б.К.
Машаканова Ж.А.
Муканбетова А.Б.
Болотбек к Б
Турусбек к Н
2
 

а)Мектеп ата-эне менен окуу жылына карата жылдык иш планын иштеп чыгуу.
б)Кыргыз тили  мамлекеттик тил
в)ЖРТ,НЦТ олимпиадага даярдоо планын бекитүү
 


II 


Сентябрь 

Топ лидери,мектеп администрациясы,топтун мүчөлөрү жана бирикмедеги предметтик мугалимдер 

 3

а)2020-2021-окуу жылына карата жаңы стандарттуу программанын иш чарасын пайдалануу
 

 III  

Октябрь 

 Топтун лидерлери,топтун мүчөлөрү
 

4
 

а)Интерактивдүү методдорду колдонуу менен сабактарга байкоо жүргүзүү
б)Декада жүргүзүү
 

IV 

Ноябрь
 

 Топтун лидерлери,топтун мүчөлөрү 
 

5

а)Ачык сабактарга байкоо жүргүзгөндү,анализдерди топтоо.
б)5-11-класстарды олимпиадага даярдооV
 


Декабрь


 

Бирикмедеги предметтин мугалимдери
 
 

6

Зоналдык жана райондук олимпиадаларга даярдап,жыйынтыгын чыгаруу
 

VI 


Январь
 
 
Бирикме жетекчиси жана бирикме мүчөлөрү
 
7

Ачык сабактар
 

VII  

Февраль 

Топ лидери,мектеп администрациясы,топтун мүчөлөрү жана бирикмедеги предметтик мугалимдер 
 

8
 

Тажрыйба алмашуу боюнча көрсөтмөлүү сабактар
 

VIII  
 
Март

  Топтун лидерлери,топтун мүчөлөрү 

9
 

а)
IIIчейректин маниторинги
б)Олимпиаданын жыйынтыктары
в)Сабакка катышуу

 
IX

Апрель 

Топтун лидерлери,топтун мүчөлөрү  
 10
Жыйынтыктоочу сабактардын шилтелмелери ,докладтары.


 X 
 
Май

Бирикмедеги предметтин мугалимдери 
 
   
                            О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин          2020-2021-окуу жылына карата чет тил бирикмесинин иш планыМөөнөтү
 


Аткарылуучу иштер 

Класс 

Жоопту мугалим 

Сентябрь 
 


Meetind 
 
3-11th form

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.


Октябрь 
 
Thanksgiving day

 
9-11th form

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.
 

Ноябрь 

Intellectual maraphone
 
 
5-11th form

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.
 

Декабрь 

Happy new year Merry Cristmas 


3-11th form 

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М. 
 
Январь

Smart club
 

5-11th form 

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.
 
 
Февраль

English is International language
 

3-11th form

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М. 

Март 

Mother"s Day Noorus
 

3-11 th form 

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.
 

Апрель 

Vegetables
 
 
3-11 th form

Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.
 
 
Май


 
 
Ысыраилова Г.,Бейшеева А.К. Исамадырова А.М.
         О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин          2020-2021-окуу жылына карата "Закым" бирикмесинин иш планы
 
 Иштелүүчү иштин мазмуну 

Ким жооптуу 

1
 


"Закым" усулдук бирикмесинин өткөн окуу жылындагы ишине анализ берүү
 

Акбукаева Т.О. 
 
2


Жаңы окуу жылына карата бирикменин иш планын талкулоо,бекитүү
 

Акбукаева Т.О. 
 
3


Өз билимин өзгөртүү боюнча пландарын түзүү
 

Акбукаева Т.О. 

4
 

Ар бир предмет боюнча таланттуу балдар менен иш алып баруу,пландарын бекитүү
 

Акбукаева Т.О. 

5
 

Ар бир предмет боюнча сабактан жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу,пландарын бекитүү
 

Акбукаева Т.О. 
 
6


Окуучулардын билим сапатан өркүндөтүү боюнча пландарын бекитүү
 

Акбукаева Т.О. 
  Октябрь 

1
 

Мамлекеттик тилдин 31 жылдыгына класстан тышкаркы иштер
 
 
Предметтик мугалимдер
 
2


Мугалимдердин сабагына катышуу жана анализ берүү
 

Предметтик мугалимдер
 

Ноябрь  
  
1


Таланттуу жана жетишпеген окуучулар менен иш алып баруу
 

Акбукаева Т.О. 

2
 

Ж.Б.Илияеванын сабагына катышуу,анализ берүү
 
 
Акбукаева Т.О., Шайыкматова А.И.

3
 

Дем берүүчү акыны бөлүштүрүү
 

Акбукаева Т.О. 
 

Декабрь 

1
 


Интерактивдүү ыкмаларды ар бир предметте колдонуу
 

Илияева Ж.Б. 
 
2


Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата ачык сабак өтүү
 

Акбукаева Т.О., Кубанова Б.К. 

3
 

Акбукаева Т.О. Кубанова Б.К. сабагына катышуу,анализ берүү
 

Илияева Ж.Б. Шайыкматова А.И. 
 Январь  

1
 

Усулдук бирикмесинин чогулушу
 

Акбукаева Т.О.
 

 
2

"Закым" усулдук бирикмесинин 1-жарм жылдык ишине анализ,мониторнг
 

Акбукаева Т.О. 
 Февраль  
 
1


Адабият сабагында окуучулардын таанып билүү активдүүлүгүн өнүктүрүү
 

Шайыкматова А.И. 
 
2


Б.Кубанованын сабагына катышуу анализ берүү
 

Илияева Ж.Б.,  Акбукаева Т.О. 
 Март  
 
1


Жаш калемдердин чыгармаларына токтолуу
 

Кубанова Б.К. 
 
2


Ж.Илияеванын сабагына катышуу жана анализ берүү
 

Акбукаева Т.О. Шайыкматова А.И. Кубанова Б.К.   

 Апрель  
 
1


Кыргыз тили жана адабият сабагында окуучулардын билим сапатын жогулатуу
 

Предметтик мугалимдер 
 
2


Т.Акбукаеванын сабагына катышуу жана анализ берүү
 

Илияева Ж.Б.  Шайыкматова А.И. Кубанова Б.К.   
 Май  

1
 

"Закым" усулдук бирикмесинин 2-жарым жылдык отчету,мониторинг,анализ
 

Акбукаева Т.О.
 


2 

Көрсөтмө куралдардын кароо сынагы 

Предметтик мугалимдер
 

  О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин 
2020-2021-окуу жылына карата "Словесник" бирикмесинин иш планы     


 План работы 

Срок 

Ответственный 
 
1

Анализ прошедший 2020-2021 учебный год 
 


Сентябрь
 


Акунова Г.Д. 
 
2


Распределение сетки часов 
 
Сентябрь

Качкынбекова А.А. 

3
 

Составление и утверждение плана работы методобъединения "Словесник"

 


Сентябрь 


Акунова Г.Д. 

4
 

Утвердить планы по подготовке к ОРТ и олимпиаде
 


Сентябрь
 


Учителя 

5

 

Составление и утверждение календарно- тематических планов
 


 Сентябрь
  
Учителя  
 

6Организация у учеников письменных тетрадей №1,№2,№3,№4,№5
 

 
Сентябрь
   


Учителя   
 
7


Постановка задач 
 
Сентябрь  

Учителя    

8 

Проведение письменных работ в
5-классах
 


Октябрь 

Турсуналиева С.Ч.
Калдыбаева А.К. 


9 

Составление и утверждение плана кружок
 


Октябрь  


Турсуналиева С.Ч.

10 

Организация работ по самообразованию

 

Октябрь  

 Учителя    
 
11

Составление плана самообразования  

 Октябрь 

Учителя
 
   

12
 

Интеллектуальный марафон  

Октябрь  
 
Учителя 

13
 

Маниторинг за первую четверть 
 
Октябрь  

Учителя  
 
14


Наблюдение и анализ уроков в младших классах
 

Ноябрь 
 
Акунова Г.Д.
 
15 


Взаимопроверка тетредей в 1-4 классах 


Ноябрь  

 Учителя  

16
 

Работа со слабыми неуспевающими олимпиаде
 
 

Декабрь
 
Турсуналиева С.Ч.
Акунова Г.Д.
Качкынбекова А.А.
  
 
17


Декада секции "Словесник" 

Декабрь 

Учителя 
 

16

Открытые уроки учителей
Акуновой Г.Д. Турсуналиева С.Ч.
Калдыбаева А.К.
 Качкынбековой А.А.

 

Декабрь 


Учителя 

17
 

Административная проверка преподавания  русского и английского языков
 


Декабрь  


Администрация 
 
18


Мероприятия посвященные ко дню рождения Ч.Т.Айтматова Декабрь   
 

Учителя 

19 

Итоги работы в 1-полугодии  

Январь  
 
Акунова Г.Д.
  

20 

Состояние и оформление кабинетов русского языка и литературы
 

Январь 

Турсуналиева С.Ч. 

21 

Работа кружка русского языка и литературы  
 
Январь

Турсуналиева С.Ч.

 

23 

Изучение нормативных документов (по Госстандарту) 

Январь 

Учителя 

24 

"Памяти Пушкина".Конкурс чтецов 

Февраль 

Учителя
 
 
25


Наблюдение и анализ уроков в 9-11 классах 
 
Февраль

Акунова Г.Д. 
 
26

Работа с одаренными детьми 

Февраль 
 
Учителя


27

"Чтение и понимание".Техника чтения в 5-6 классах
 

Февраль 

Акунова Г.Д. 
 

28 

Взаимопроверка тетрадей 9-10-11 классах 

Февраль 

Учителя
 
 
29


Работа над каллиграфией учащихся 

Март 

Учителя
 
30

Тестовые задание как способ контроля на уроках русского языка 


Март 

Учителя 


31
 

Повышение качества обучению русскому языку и литературе путем использования современных образовательных технологий и инноваций (из опыта работы учителей) 

 


Март
 


Учителя

32 

Контрольные срезы знаний в 5-8 классах 

Март 
 
Учителя33 

Обсуждение проблем обучения русскому языку и литературе в 9 классах 

Апрель 

Учителя

34


Взаимопроверка тетрадей  
 
Апрель

Учителя 

35 

Взаимопосещение уроков 

Апрель 

Учителя 


36 

Работа со слабыми неуспеваюшими учениками

Апрель 

Учителя 
 
37
 
Сравнительный мониторинг.Анализ успеваемости учащихся во 2-11 классах 

Май 
 
Учителя

 
38

Анализ работы методобъединения 

Май 
 
Акунова Г.Д.

 
39

Задачи методобъединения учителей русского языка и литературы на
2020-2021 учебный год 


Май 

Учителя

 
 
40 

Срез знаний учащихся 

Май 

Учителя
 
 
41

Подготовкв к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11- классов 
 
Май

Учителя
 


   О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин 
2020-2021-окуу жылына карата "Озон" табигый усулдук бирикмесинин 
иш планы  
  

 


Аткарылуучу иштер 

Мөөнөтү 

Аткаруучу 

Кайда каралат 

Күтүлүүчү натыйжа  


Ресурстар 

1
 

О.Джумаев орто мектебинин 2020-2021-окуужылындагы  "Озон" усулдук бирикмесинин мониторинги
  


Август 


У.Б. жетекчиси
 


У.Б.
кеңешмесинде
 


Жаңы окуу жылына милдеттер кабыл алынат 


Өткөн окуу жылындагы У.Б.анализи
 
 
2


"Озон" У.Бнин жаңы окуу жылына карата иш планын бекитүү
 


Сентябрь 


У.Б. жетекчиси
  


У.Б. кеңешмесинде 


Окуучуларга терең билим берилет 


Окуу китептери,
усулдук маалыматтар,
интернет булактары,атайын программалар

 
 
3
 
2020-2021-окуу жылына карата коюлуучу милдеттер
 
Сентябрь

 Предметтик мугалимдер

 
У.Б. кеңешмесинде


План иштелип чыгат 
 

 
4

Окуу сапатын жакшыртуу максатында таланттуу балдар менен иштөө планын түзүү
 
 

Сентябрь
 

Предметтик мугалимдер
 

 У.Б. кеңешмесинде
 
Таланттуу окуучу тандашат,
алар менен жекече иш жүргүзүлөт

Окуу программа
усулдук колдонмолор  


Сабакты начар өздөштүргөн окуучулар менен иштөө планын түзүү
 
 

Сентябрь
 

Предметтик мугалимдер


 У.Б. кеңешмесинде 

Сабакты өздөштүрүүгө аракеттер жасалат 

Атайын пландар түзүлөт 
 
6


ЖРТ,НЦТ жана олипиадага даярдоо пландарын түзүү жана бекиттирүү
 


Сентябрь 


Предметтик мугалимдер  


У.Б. кеңешмесинде  


Пландар бекитилет 


План окуучулардын тизмеси түзүлөт 
 
7


Мектептин ичинде интеллектуалдык марафон өткөрүү 

Октябрь 

Предметтик мугалимдер 

У.Б. кеңешмесинде   

Олимпиадага
окуучу тандалып алынат 

Атайын тапшырмалар,
тесттер текшерүү иштер план

 

Озон усулдук бирикмесинин жумалыгын өткөрүү 


Октябрь 


Предметтик мугалимдер 


 
У.Б. кеңешмесинде 

Табигый бирикмелердин сабактарынын берилиши көзөмөлдөнөт,
тажрыйба топтолот,билим сапаты көтөрүлөт
 

Ачык сабак,конференция,
диспут,
интеллектуалдык
 оюндар
 
 
9

Окуучуларды олимпиадага даярдоо 

Ноябрь 
 
Предметтик мугалимдер

 
 У.Б. кеңешмесинде

Олимпиадага жеңүүчү тандалат 

Интерактивдүү ыкмалар


 
 
10
 
Ачык сабактарга байкоо жүргүзүү жана анализ берүү

Ноябрь 

Предметтик мугалимдер 

 Мектеп администрациясы

Тажрыйба топтолот,билим сапаты
көтөрүлөт

Интерактивдүү каражаттар


 

11 

Күндөлүктөрдүн дептерлердин абалын текшерүү 

Ноябрь 

Предметтик мугалимдер 

У.Б. кеңешмесинде 

Мыкты сабак,мыкты мугалимди аныктоо 

Инновациялык
каражаттар


 

12 

Окуучуларды олимпиадага даярдоо 

Декабрь 
 
Предметтик мугалимдер

У.Б. кеңешмесинде  

Олимпиадада көрсөткүч берүү 

Атайын тапшырмалар


 
 
13

Биринчи жарым жылдыкка отчет,маниторинг 

Декабрь 

Предметтик мугалимдер 

 
У.Б. кеңешмесинде  

Жыйынтык чыгарылат,маалымат берилет 


Мониторинг 
 
15

Окуучулардын жан кечтиликке барышы (Суицид) лекция,
доклад 


Январь 


Предметтик мугалимдер 


 
У.Б. кеңешмесинде


Толеранттуулукка тарбияланышат 


Доклад,лекция жана
слайд 
 
16

Ачык сабактарга байкоо жүргүзүү


Январь 

Предметтик мугалимдер  
 У.Б. кеңешмесинде
Сабактын эффектиси артат 

Иштелмелер 

17 

Инновациялык усулдарды талкуулоо, алдыңкы тажрыйбаны жайылтууФевраль 


Предметтик мугалимдер 


 У.Б. кеңешмесинде 


Тажрыйба алмашуу 


Инновациялык усулдар

 
 
18

Химия,биология,география
сабактарынын берилишин текшерүү
 

Февраль 

Предметтик мугалимдер 

 
У.Б. кеңешмесинде 

Мугалимдин ишмердүүлүгү,билим сапаты текшерилет
 

План 

19
 

"21-кылымдын интелллектуалдары"кароо сынагына катышуу
 

Март 
 
Предметтик мугалимдер

Мектеп администрациясы 

Мектеп окуучуларынын интеллектиси текшерилет 

Атайын тапшырмалар
 
 
20


Окуучуларга табигый илимдерге болгон кызыгуусун арттыруу
үчүн экологиялык кече
 

Март 

Предметтик мугалимдер 

 У.Б. кеңешмесинде 

Мугалимдин ишмердүүлүгү 

 Реферат,доклад,
иштелмелер,
план

 
22
 
Ачык сабактарга
 байкоо

Март 
 
Предметтик мугалимдер 

 У.Б. кеңешмесинде 

 Мугалимдин ишмердүүлүгү 

Реферат,доклад,
иштелмелер,
план 

 
23

"Табият таануу менен мамиледе бололу"темасында балдардын чыгармачыл иштерин уюштуруу 
 
Апрель

Предметтик мугалимдер 

  У.Б. кеңешмесинде

Жаратылыштын ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга үйрөтүү
 


24 

Мыкты окуучу"кароо сынагына катышуу 

Апрель 
 
Предметтик мугалимдер

 У.Б. кеңешмесинде

Мыкты окуучу тандалат
 

Сабактагы баалар топтому,мактоо баракчалары
 
 
25
 
4-чейректин
жыйынтыгы
 
Май

Предметтик мугалимдер 

Мектеп администрациясы 

У.Б.ишине анализ берилет 

Сабактын
иштелмелери
 


26 
 
У.Б.иштеринин жыйынтыгы анализ,мониторнг.Жаңы окуу жылына милдеттерди иштеп чыгуу

 
Май

Предметтик мугалимдер 
 
У.Б.
кеңешмесинде
 
Жаңы окуу жылына милдеттерди иштеп чыгуу

Иштелген иштердин топтомдору милдеттер 
   О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин 
2020-2021-окуу жылына карата "Мурас" тарыхый эстетикалык метод бирикмесинин иш планы  
№ 

Иштелүүчү иштер 

Кеңешме  
 
Айы

Ким аткарат 


1
 

Окуу жылынын башында аткарылуучу милдеттер.
а)Өндүрүштүк пландарды жана милдеттерди иштеп чыгуу
б)Сааттарды бөлүштүрүү
в)Жылдык план иштеп чыгуу жана бүлүштүрүү
 
 

№1
 

Август


Мектеп жетекчиси жана бирикме мүчөлөрү
 

2
 

Кружоктук иштерди жандандыруу,таланттуу окуучулардын талантын өркүндөтүү  

№2 

Сентябрь 

Асаналиева А.Т.
Абдылдаев Т.С
Бакирова Н.А.
Туратбеков К.Т
Кулиев А.Б. 


3
 

Класс кабинеттеринин жабдылышы  

 
Сентябрь 

Мугалимдер 

4
 

Кырдаалга жараша окуучуларга онлайн сабактарды өз учурунда өтүп туруу
 
  
Кырдаалага жараша

Мугалимдер 
 
5


Сабактар боюнча ачык сабактарды өтүп туруу
 
 
№3
 
Ай сайын

Мугалимдер 
 
6

 
Мектептеги окуучулардын коопсуздугун сактоо

  
Ар дайым

Мектеп жетекчилиги,
мугалимдер
 
 
7


Интерактивдүү методдорду колдонуу менен сабактарга байкоо жүргүзүү
 
  
Октябрь

Мугалимдер 
 
8


Жаш мугалимдерге усулдук жардам берүү
 
 
Дайыма 

Тажрыйбалуу
мугалимдер
 
 
9


Зоналдык жана райондук олимпиадаларга окуучуларды даярдап,жыйынтык берүү
 
 
Декабрь 

Тарых мугалими
Уралиева Элнура
 

10
 
 
Мектептин окуучуларынын ата-энелери менен чогулуш өткөрүп туруу

 
Чейрек сайын 
 
Класс жетекчилер

 
11


Мектеп жетекчилиги тарабынан берилген тапшырмаларды өз учурунда аткарып туруу
 
  
Дайыма

Мугалимдер
 
 
12


Чынгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата иш чараларды өткөрүү
 
  
Декабрь

Мугалимдер
 
 
13


Таланттуу окуучулардын колунан чыккан буюмдардын көргөзмөсүн уюштуруу
 
  
Февраль

Технология мугалми
Асаналиева А.Т.
 

14
 

Талантту ырчы окуучулар
менен музыка сабагында
 ачык сабак өтүү
 

 
Март
 

Музыка мугалими
 Шайыкматова Асель 

15
 

Активдүү окуучулар менен тарых сабагынан "Акыл Ордо" конкурсун уюштуруу
 
 
Март
 

Тарых мугалими
Уралиева Э.М.
 

16
 

Окуучулардын ден соолугуна пайдалуу спорттук оюндардын мелдештерин өткөрүү
 
  
Чейрек сайын

Дене тарбия мугалими
Абдылдаев Т.С.
Туратбеков К.Т. 

17
 

Зоналдык жана райондук спорт оюндарынын мелдештерине окуучуларды катыштыруу жана жыйынтык берүү
 
  

Апрель

Дене тарбия мугалими
Абдылдаев Т.С.
Туратбеков К.Т. 
 
18


Райондук,областык машстабдагы усулдук семинарга катышуу
 
 
Дайыма 

Усулдук бирикменин
мүчөлөрү
 
 
19


Чейректин мониторинги,окуучулардын билим сапатын жыйынтыктоо
 
 
Чейректик жыйынтык 

Усулдук бирикменин
мүчөлөрү
 

 

О.Джумаев  Чоң- Сары-Ой жалпы орто билим мектебинин 
2020-2021-окуу жылына карата "Башат" усулдук  бирикмесинин 
иш планы Аткарылуучу иш чаралар 

Мөөнөтү 

Жооптуулар 
 
1

1-кеңешме 
Кырдаалга байланыштуу "Zoom" аркылуу онлайн чогулуш өтүү

 
Август

Метод бирикме жетекчиси.Башталгыч класстардын мугалимдер 
 
 
2


1-сентябрь  "Мекеним Кыргызстан"атуу тарбиялык саатты аралыктан окутууга байланыштуу видео сабак өткөрүү


Сентябрь 

Класс жетекчилер 
 
3


Билим берүүгө интернет булагынан алынган маалыматтарды сабакта колдонуу менен онлайн сабак өтүүдө,сапаттуу видео сабак өтүүнү уюштуруу жана өз ич ара талдоо
 


Сентябрь 


Башталгыч класстын мугалимдери 

 4Кыргыз тили-мамлекеттик тил күнүнө карата "Эне тилим -эне сүтүм" темасында видео сабак өтүү

  

Октябрь 

Класс жетекчи 
 
5


Zoom,классрум жуктөө менен ар бир класста кайтарым байланышты уюштурууОктябрь 


Класс жетекчи 
 
1
2-кеңешме 
"Алтын күз" майрамына карата класстар арасында окуучулардын жасаган иштери аркылуу видео сабактардын кароо сынагын уюштурууНоябрь 


Класс жетекчи,тарбия завуч,метод жетекчи,көркөм өнөр мугалими
 
 
2


Аралыктан окутуудагы -баланын
 билим алуусу 


Ноябрь 

Класс жетекчи 
 
3


"21-кылымдын интеллектуалды"кароо сынагына катышуу.(Шайыр кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү)
Окуучуларга онлайн видео сынак жүргүзүү
 


Декабрь 


Тарбия завучу,көркөм өнөр мугалими жана метод жетекчи 
 
4


2-4-класстын окуучуларынын негизги сабактарда билим сапаты,окуу техникасын окуп түшүндүрүүсүн текшерүү
 


Декабрь 


Мектеп администрациясы 

5
 

Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата "Мен сүйгөн каарман"темасында сүрөт көргөзмөсүн уюштуруу
 


Декабрь 

Тарбия завучу,көркөм өнөр мугалими жана метод жетекчи  
 
1

3-кеңешме 
1-4 класстардын негизги сабактарынын берилиши,окуу көндүмдөрүн күчөтүү,жазуу иштерин текшерүү


Январь 

Администрация,метод жетекчи 

2
 

Зордук-зомбулуксуз үй-бүлө.
Тема: "Үй-бүлө-бакыттын ачкычы".
Тарбиялык сааттар

Февраль 

Класс жетекчилер
 
 
3
 

а)2021-окуу жылына карата окуучулардын шар окуучун жана окуп түшүнүү көндүмдөрүн күчөтүү үчүн "Мыктык окурман" аттуу 3-этапттуу конкурстун 1-этабын "Ким алдыда" окуу техникасыбоюнча 1-4 класстар арасында кароо сынагын өткөзүү
б)"Атам-апам жана  мен" көңүлдүү оюндар
в)"Мекен сакчылары"тарбиялык сааттар
 Февраль 


Мектеп администрациясы,метод жетекчи 


 4

а)"Математика-илимдердин падышасы"математика сабагынын жумалылыгы
б)"Эне-үйдүн куту" энелер майрамына арналган тарбиялык сааттар
в)"Мыкты окурман" конкурсунун 2-этабы көркөм,шар окуусун күчөтүү максатында "Өнөр алды кызыл тил"кароо сынагын өткөрүү
д)"Нооруз-жаз майрамы"тарбиялык сааттар 

 
Март

Класс жетекчилер,администрация жана метод жетекчи.

 
1
4-кеңешме 
а)Мекен таануу,ТТКН сабактарынын берилиши боюнча жумалык өткөзүү.
б)1-4 класстын окуучуларынын арасында бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата "Мыкты окурман" окуганын түшүнүү көндүмү боюнча жыйынтык кароо сынагын өткөзүү
в)"Кош Алиппе!" 1-класстардын алиппе менен коштошуу салтанаты

Апрель Класс жетекчилер,мектеп администрациясы,метед жетекчиси жана 1 класстын класс жетекчилери 
 
2


а)"1-май эмгекчилердин күнү"тарбиялык саат
б)"9-май Жеңиш күнү"
в)Акыркы коңгуроо салтанатыМай 


Класс  жетекчилер
 
1

5-кеңешме 
2020-2021-окуу жылын жыйынтыктоо

Май  

Метод жетекчи 
 


Comments