Программалык аккредитация

1. БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН МАЗМУНУ ЖАНА 

ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК КАМСЫЗДАЛЫШЫ 

1.1. Окуу планынын жана программалардын билим берүү стандартынын, базистик окуу планынын талаптарына жана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү. 

1.3 Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу – методикалык адабияттардын фонду) болушу.1.4 Билим берүү программасынын жана окуу-методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыкдар тараптардын күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана канааттануусун мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы механизминин болушу.


2. Компетенттүү окутууну ишке ашыруу жана окуучулардын жетишкендиктерин баалоо

2.1 Окутуунун пландаштырылган максаттарынын болушу.


2.2 Окутуу тарбиялоо процесинде инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу

2.4 Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун объективдүү жана ачык –айкын системасынын болушу.

2.5 Окуучуларга баалоонун колдонуучу эрежелери, жол-жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле  аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушу.


2.6 Коопсуз, өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү процессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу2.7 Ички жана тышкы баалоонун системалуу мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын натыйжаларанын динамикасы


2.8 Кызыктар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол- жоболорунун  болушу.


3. КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

3. 1 Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим программасына шайкеш келүүсү


3.2 Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой билим берүү процессинин катышуучуларынын өзара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол- жоболордун болушу

3.3 Педогогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын  жогорулатуу жана мативациялоо системасынын болушу

4. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА

4.1 Билим берүү процессинин  катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал)болушу


4.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)


4.3 Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо,баалоо,талдоо жана пландоо механизминин болушу