Китепкана ишин жөнгө салуучу ченемдик локалдык актылар