Окуучунун жүрүм-туруму жөнүндө жобо

ЖОБО Окуучулардын журум-туруму.pdf