Окуу жүктөмү

Мугалимдердин окуу жүктөмдөрүнүн бөлүнүшү.pdf