ПРОТОКОЛ

                                                          Протокол № 1

           Кенешме № 1

«Вектор» усулдук бирикмесинин биринчи кенешмеси болду.

Бардыгы-5

Катышты -5

Кун тартибинде каралуучу маселелер

1)2022-2023-окуу жылында аткарылуучу милдеттер жана ондуруштук пландарды тактоо.

2) Сааттарды болуштуруу.

3) Аяр мамиледеги жана начар окууган окуучуларга конул болуу жана план иштеп чыгуу.

4) Таланттуу, шыктуу окуучулар менен иштѳѳпланын түзүү.

5) PISAнын планын иштеп чыгуу.

     Угулду.  1 жана 2 маселе боюнча бирикме жетекчи: Болотбек кызы Бермет  маалыматтарды тушундуруп башкача айтканда 2022-23-окуу жылында алынган милдеттер менен тааныштырып ошол милдеттерди окуу жылында аткарыларына толук ишеним корсотту.Ондуруштук план боюнча райондук башкача айтканда «август» кенешмеде айтылган талаптарды колдонуп башкача айтканда планды жаны типте жазууну милдеттендирилди. Мугалимдерге сааттардын жуктолушу усулдук бирикме мучолорунун катышуусу менен болуштурулду. Ар бир мугалимге сааттар жеткиликтуу тартипте болүштүрүлдү. Таланттуу окуучулардын планынын түзүлүшү боюнча планга кѳргѳзмѳ берилди.

   Жарыш созго: Истамова Бурул.

   Эгерде жаш мугалим келе турган болсо пенсия жашындагы мугалимдердин сааттарына чектоолорду киргизип жаштарга саат жуктомун кобуроок болунушун айтты. Ар бир план тапшырмалар боюнча иштелмелерин ѳз убагында берип турарын айтты.

   Муканбетова Амангул:

Эгерде жаш мугалим келе турган болсо сааттардын болуштуруп беруу жана методикалык жардам керек болгон жаштарга методикалык жардам корсоторун айтты. Олимпиядага, тестерге окуучуларды даярдап, кѳрсѳтмѳлүү сабак ѳтүп, жаш мугалимдерди сабакка катыштыруусун айтты.

    Акматалиева Каныкей:Электрондук почтага пландарды толугу менен киргизип берерин билдирди.Ар бир жанылануулар болсо компьютерге киргизип коргозмолуу отууго милдеттенем.

     Эжейлердин ой-пикирин угуп томондогудой чечим кылынат.

Чечим кылат.

  1)Бирикме мучолору ѳзүлѳрүнүн саат  жүктѳмүнѳ  жараша окуу пландын  негизинде ондуруштук планды иштеп чыгышат.

  2)Ондүрүштүк  планда  ар  бир саатка мугалимдин иш аракетин, компетенттүүлүктү  толук кѳрсѳтүлсүн.

  3)Начар окуган жана аяр мамиледеги окуучулар боюнча окуу жондомуно жараша женилдетилген тапшырмалар берилсин.

4) Таланттуу, шыктуу окуучулар боюнча окуу жѳндѳмүнѳ карата планын түзүп берүүсү.

  5)  PISA боюнча окуучуларга тесттик тапшырмаларын ѳз убагында даярдап берилсин.


    Протокол

                                Кенешме №2

«Вектор» усулдук бирикменин экинчи кенешмеси болду.

Бардыгы-5

Катышты-5

Окуу болумунун башчысы Качкынбекова Айнура эжей катышты.

Кун тартибинде каралуучу маселелер

1. Жаңы методдорду колдонуп ачык  сабактарды ѳтүү.

2.Кружок олимпиада иштерин жандандыруу.

    Угулду:Биринчи маселе боюнча бирикме жетекчи Болотбек кызы Берметсоз суйлоду.Ал созундо ар бир мугалимдин айлык  пландардын негизинде тузулгон ачык сабактар боюнча чейрек сайын ѳтүлүүчү ачык сабактын планы менен таанышып пландарды жазып бүтүрүү эскертилди.  Олимпиядага окуучуларды даярдап катыштыруу  айтылды.  

   Жарыш соз:Истамова Бурул эжей

  Быйылкы окуу жылында окуучуларга жеткиликтуу билим беруу менен окуучулардын билим сапатын жогорлатып,олимпиадага окуучуларды катыштыруу. Ачык сабактарды ѳз убагында ѳтүп жыйынтык чыгарууну сунуштады.

    Жарыш соз: Мукамбетова Аманкүл

  Окуу жылында темага карата отулуучу планды толук түзүү. Окуучуларга жеткиликтүү  түшүндүрүүгѳ  аракет кылууну айтты. Сабактары жогорку класс болгондуктан азыртадан олимпиядага даярдап жатат.

  

   2- маселе боюнча окуу болумунун башчысы: Анарбековна сүйлѳдү.

   Ал оз созундо ар бир предмет боюнча кружоктор талапка жооп берип иштеши. Окуучулардын жондомуно жараша кружокторго катыштырып таланттарын  ачарын.Кандай гана иш болобу,сабак болобу жондомуно жараша ташырма бериш керек.Предметтик кружоктор боюнча жандандырып окуучуларга стимул берүү, ошонун негизинде окуучуларды  олимпиядага катышууга даярдык кѳрүү боюнча түшүнүк берди.

Жогорку эжейлердин ой-пикирин угуп кенешме томондогудой.

Чечим кылат.

1.2022-2023-окуу жылына кабыл алынган бирикменин иш планы жактырылсын жана аткарылышы бирикме жетекчисине милдеттендирилсин.

2.Ар бир отулуучу кошумча сааттар,  кружоктор, олимпиадалык иштер ѳз убагында ѳтүлүп текшерилип турушу милдеттендирилсин.